Rated 4.8/5 based on 108
Awesome Book - by , @book.updated_at
5/ 5stars
This is an awesome book, we should definitely buy it.
IDA'AMUU (Medemer)

Book Specification

Binding Paperback
Language Oromo
Number Of Pages 286
Author Abiy Ahmed
Publisher Tsehai Publishers
Isbn-10 1599072025
Isbn-13 9781599072029
Dimension 15.24*1.63*22.86

IDA'AMUU (Medemer)

Abiy Ahmed's IDA'AMUU (Medemer)

IDA'AMUU (Medemer in Afaan Oromo) is the first book by Nobel Peace Prize awardee and Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed since he came to power in 2018. In the book, the prime minister advocates for a fresh, Ethiopian-centric approach to the country's politics, citing the past half-century when previous administrations applied successful ideologies and theories from outside of Ethiopia that failed, being alien to Ethiopian problems and realities. Dr. Abiy calls for reversing the trend of importing ideologies for a renewed Ethiopian political ideology that emanates from Ethiopia's social-political context and taps into the country's historical and cultural values.------Kitaabni Ida'amuu badhaafamaa Noobelii nageenyaa kan ta'an Ministirii Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad (PhD) erga gara aangoo Muummichaa Ministeerummaatti dhufanii kitaaba jalqabaa isaan barreessani dha. Qabiyyeen kitaaba kanaa rakkoo siyaasaa biyya Itoophiyaa furuudhaaf haala qabatamaa biyya keessaa xiinxaluudhaan yaadama yookiin falaasama siyaasaa haaraa biyya keessaa burqisiisuun akka barbaachisa fi murteessaa ta'e akeeka. Yaadamni siyaasaa nuti akkasumatti biyya alaa irraa ergifachaa turre rakkoo siyaas-diinagdee biyya keenyaaf furmaata waaraa akka hin argamsiisne muxannoon nuti akka biyyaatti jaarraa walakkaa oliif qabnu ragaa dha. Sababa kanaaf, rakkoo siyaas-diinagdee biyya Itooophiyaa furuudhaaf, kitaabni Ida'amuu aadaa fi duudhaa biyya keessaa bu'uura godhachuudhaan yaadama yookiin falaasama siyaasaa haaraa biyya Itoophiyaaf tolu kan akeeku dha. Kitaabni kun kutaa afur (4) kan of-keessatti qabate yommuu ta'u, falaasamoota addunyaa irratti yaalaman adda addaa xiinxaluudhaan, muxannoo idil-addunyaa haala qabataamaa biyya keenyaa waliin wal-simatan irratti hundaa'uudhaan yaadama haaraa biyya keessaa burqisiisuun akka barbaachisu akeeka. Kanaaf, kitaabni Ida'amuu, akka kanaan dura biyyaa keenyatti barsiifatame qofaa qofaa keenya fiiguu irra humna, qabeenya, beekumsaa fi dandeetti qabnu mara walitti fiduudhaan dilboo yookiin horata guddaa uummachuu qabna jedhee jajjabeessa.

Popular Tags: Other Topics Ideologies Prime Minister Biyya Keessaa Kitaabni Ida'amuu Haaraa Biyya Keessaa Burqisiisuun Akka Kanaaf Kitaaba Rakkoo Siyaas-diinagdee Biyya Yaadama Yookiin Falaasama Siyaasaa Haaraa Biyya

Store Price Buy Now
Amazon, Paperback Rs. 2579.0

Why you should read IDA'AMUU (Medemer) by Abiy Ahmed

This book has been written by Abiy Ahmed, who has written books like IDA'AMUU (Medemer). The books are written in Political Theory category. This book is read by people who are interested in reading books in category : Political Theory. So, if you want to explore books similar to This book, you must read and buy this book.

How long would it take for you to read IDA'AMUU (Medemer)

Depending on your reading style, this is how much time you would take to complete reading this book.

Reading Style Time To Finish The Book
Slow 57 hours
Average 28 hours
Good 19 hours
Excellent 9 hours
So if you are a Reader belonging in the Good category, and you read it daily for 1 hour, it will take you 19 days.
Note: A slow reader usually reads 100 words per minute, an average reader 200 words per minute, an average reader 300 words per minute and an excellent leader reads about 600-1000 words per minute, however the comprehension may vary.
This is the price history of this book:
Time Price
2019-12-06 19:14:30 +0530

Searches in World for IDA'AMUU (Medemer)

City Country Count
42
Top Read Books

Top Reads